Obiecte de desen

În aceastã sectiune se vor prezenta principalele unelte utilizate în desenele efectuate în Word, ca si inserarea unor obiecte grafice realizate în alte aplicatii.

Reamintim, pentru inceput, cã un document Word are douã straturi (layers): text – sinonim foii de hârtie pe care scriem, desen – echivalentul unei foi de calc (transparente) pe care desenele pot flota pe deasupra textului. Cele douã straturi nu sunt total independente, în sensul cã desenele pot fi pozitionate în relatie cu textul de pe stratul de text, pot sã fie fixate într-o pozitie etc.

Pentru ca imaginea domeniului sã devinã completã, se pot insera desene si pe stratul de text, echivalent unui simbol, caz în care interlinia se dimensioneazã încât sã poatã fi afisat întregul desen.

Unelte de desen Word

Prezentarea care urmeazã este valabilã pentru toate programe din Microsoft Office.

Existã trei bare de unelte care au legãturã cu operatia de desenare:

        Drawing contine unelte de desen si unelte de formatare a desenelor;

        WordArt contine unelte specifice editãrii si formatãrii textelor cu efecte grafice speciale;

        Picture contine unelte pentru modificarea aspectului unei imagini inserate în document (luminozitate, contrast, rotiri etc.).

Afisarea unei bare de unelte se poate controla din comanda Toolbars a meniului View, în dialogul in-line se selecteazã barele care se doresc afisate (selectarea este în sistem comutator). Acelasi lucru se obtine prin click dreapta pe o barã de unelte deja afisatã.

Pentru bara de unelte Drawing existã si un shortcut sub forma unei unelte de pe bara Standard. Unealta, cu numele Drawing, este reprezentatã prin , actionarea ei afiseazã sau ascunde bara de unelte Drawing în functie de starea butonului.

Bara de unelte Drawing

Accesibilã în multe dintre aplicatiile din Microsoft Office, uneltele barei Drawing se pot împãrti în unelte de desen si unelte de formatare a desenelor. În mod uzual, crearea unui desen complex necesitã parcurgerea urmãtoarelor etape:

a)      trasarea componentelor elementare ale desenului: linii, forme, casete de text;

b)      formatarea componentelor: aspect, dimensiuni, pozitie, ordine;

c)      gruparea componentelor;

d)      formatarea imaginii obtinute: pozitie, relatia cu textul înconjurãtor.

Operatiunea de grupare a componentelor permite tratarea unitarã a imaginii, pozitionarea etc. Dacã este nevoie de editarea imaginii grupate, este preferabil sã se spargã imaginea în componente, sã se editeze componentele dorite si apoi sã se regrupeze toate componentele pentru a reface imaginea.

În lucrul cu obiectele desenate se vor memora urmãtoarele douã principii care faciliteazã operatiunile de compunere a desenelor complexe.

        Accesul la un obiect se obtine dupã selectarea obiectului. Selectia se obtine prin click pe obiect si existã posibilitatea de selectie multiplã prin mentinerea tastei SHIFT apãsatã în timpul unei succesiuni de click-uri. O unealtã de selectie multiplã este disponibilã de asemenea (prin încadrarea obiectelor care se doresc selectate într-un cadru de selectie).

        Dupã selectarea unui obiect este posibilã afisarea meniului contextual prin click dreapta. Meniul afisat contine majoritatea comenzilor disponibile pentru obiectul selectat.

 


Explicatiile pentru uneltele reprezentate sunt date la discutia categoriei de operatii asociate.

Operatiuni asupra obiectelor desenate

Inserarea unui obiect se efectueazã prin

        click pe unealta asociatã: linie, sãgeatã, dreptunghi, oval, formã etc.

        pozitionarea mouse-ului în document (de regulã în pozitia doritã pentru obiect)

        dragarea pânã când obiectul inserat este la dimensiunea cerutã.

        eliberarea mouse-ului determinã pozitionarea obiectului, care rãmâne selectat.

Selectarea unui obiect se efectueazã prin click pe obiect. Obiectul este în momentul selectãrii delimitat de mânere de dimensionare (pãtrate negre sau albe la extremitãtile obiectului sau dreptunghiului de încadrare).

Deplasarea unui obiect se realizeazã selectare si

        tragere cu mouse-ul atunci când acesta este peste obiect si are forma reticularã, sau

        actionarea tastelor sãgeti, de deplasare, în directia doritã.

Stergerea unui obiect se realizeazã prin selectare si actionarea tastei DEL sau comanda Clear din meniul Edit.

Redimensionarea unui obiect se poate realiza prin

        selectare

        pozitionare mouse în mânerul, corespunzãtor directiei, de dimensionare (cursorul devine sãgeatã dublã)

        tragerea mânerului în noua pozitie.

Functiunile uneltelor de desen

Line — permite trasarea unor segmente. Activarea uneltei transformã pointerul în cruce, permitând o pozitionare exactã a extremitãtilor segmentului.

        Se aduce pointerul cruce în locul de început

        Se trage (evident cu butonul stânga apãsat) pânã în locul de terminare a segmentului

        Se elibereazã butonul mouse-ului.

Arrow — permite trasarea unor sãgeti. Se utilizeazã în mod identic cu unealta Line.

Rectangle — permite trasarea unui dreptunghi. Activarea uneltei transformã pointerul în cruce.

        Se aduce pointerul cruce în locul coltului din stânga sus

        Se trage în diagonalã pânã în locul coltului din dreapta jos

        Se elibereazã butonul mouse-ului.

Oval — permite trasarea unei elipse. Se utilizeazã similar uneltei Rectangle deoarece se traseazã de fapt un dreptunghi ipotetic în care se înscrie elipsa.

Text Box – permite desenarea unui cadru dreptunghiular în care se poate insera text. Serveste la crearea unor legende sau zone cu explicatii atasate unui desen. Activarea uneltei transformã pointerul în cruce.

        Se aduce pointerul cruce în locul coltului din stânga sus

        Se trage în diagonalã pânã în locul coltului din dreapta jos

        Se elibereazã butonul mouse-ului.

Se obtine un cadru dreptunghiular având conturul înconjurat de o zonã umbritã cu mânere de dimensionare. În operarea cu un TextBox trebuie sã se distingã între cele douã entitãti care pot fi selectate

       

continutul casetei (adicã textul introdus)

        obiectul TextBox.

Figurile prezentate aratã diferenta între cele douã tipuri de selectie. Se observã cã selectia obiectului se realizeazã prin click pe conturul casetei, când mouse-ul are forma reticularã.

Important! Textul din interiorul unui TextBox poate fi formatat ca orice alt text Word, poate sã continã imagini etc. si poate fi pozitionat oriunde în document.

AutoShapes — permite inserarea unei forme predefinite sau libere. Initiazã afisarea unei bare de unelte (AutoShapes) care cuprinde shortcut-uri cãtre bare de unelte cu categorii de forme. Afisate ca liste derulante, acestea pot fi agãtate de bara superioarã si trase în document unde pot rãmâne vizibile ca orice altã barã de unelte. Dacã nu sunt aduse în document, ele se comportã ca liste derulante (se închid dupã selectarea unei optiuni). Figura alãturatã ilustreazã bara AutoShapes cu prima optiune (Lines).

Pentru a alege o unealtã, se deschide AutoShapes, pe urmã submeniul adecvat, iar din cutia afisatã se selecteazã prin click unealta doritã. Utilizarea fiecãrei unelte este similarã utilizarea uneltelor Line, Arrow, Rectangle sau Oval.

Important! Este de mentionat cã la trasarea unei obiect se pot actiona simultan tastele:

SHIFT – are efectul desenãrii unui obiect regulat (poate fi încadrat perfect într-un pãtrat),

CTRL – obiectul desenat este centrat pe pozitia initialã a cursorului cruce,

SHIFT + CTRL – obiectul satisface simultan cele douã cerinte anterioare.

Select Objects – permite selectarea mai multor obiecte. Actionarea uneltei produce transformarea pointerului în si prin tragere în document se poate încadra un domeniu dreptunghiular. Toate obiectele desenate din acel cadru devin selectate simultan. În continuare, acestea pot fi formatate unitar sau grupate etc. Selectia multiplã rãmâne activã pânã când se selecteazã alt obiect.

Free Rotate – permite rotirea unui obiect desenat. Activarea uneltei provoacã schimbarea pointerului în , cu care se agatã un mâner de rotire (reprezentat pe obiect printr-un punct colorat, pozitionat dupã tipul obiectului) si prin dragare se realizeazã rotirea doritã.

Draw – deschide un meniu complex în care se regãsesc comenzile care se referã la desenare. Unele functiuni sunt explicate prin uneltele precedente, altele vor fi explicate ulterior.

WordArt – deschide galeria WordArt din care se poate selecta un model de aranjare neuzualã, artisticã, a textului. Selectarea unui model, prin dublu click, afiseazã fereastra utilitarului WordArt, în care se introduce textul dorit si se formateazã prin uneltele atasate.

Functiunile uneltelor de formatare

Fill Color – permite selectarea unei culori cu care se umple obiectul desenat selectat. În cutia afisatã se poate selecta o culoare prin pãtratul corespunzãtor, se poate cere afisarea unui dialog mai complex More Fill Colors si se poate aplica un efect grafic (diferite tipuri de degradeuri, treceri dintr-o culoare în alta etc.) prin  Fill Effects. Dialogurile afisate sunt destul de explicite si nu mai sunt explicate aici. Anularea umplerii se face prin No Fill.

Line Color – permite selectarea unei culori pentru o linie selectatã, sau pentru conturul unei forme selectate. În cutia afisatã se poate selecta o culoare prin pãtratul corespunzãtor, se poate cere afisarea unui dialog mai complex More Line Colors si se poate aplica un efect grafic (diferite tipuri de degradeuri, diferite modele etc.) prin  Fill Effects. Prin No Line linia nu mai este vizibilã (dar obiectul existã în continuare, nu se sterge).

Font Color – permite selectarea unei culori pentru texte (nu neapãrat din obiecte de desen). Pentru aceasta se selecteazã textul si se selecteazã culoarea. Dacã nu este selectat text, atunci actionarea uneltei are efect pentru textul introdus în continuare. Unealta este identicã cu unealta Font Color de pe bara de unelte Formatting.

Line Style, Dash Style, Arrow Style – permit selectarea, din casetele afisate, pentru stilul liniei pline, stilul de linii punctate, stilul de linii cu sãgeti.

Shadow – permite selectarea unui tip de umbrã a obiectului si stabilirea atributelor umbririi. În caseta afisatã se selecteazã un model de umbrã iar comanda Shadow Settings afiseazã o barã de unelte prin care se poate muta umbra fatã de obiect (butoanele Nudge Shadow Up, Nudge Shadow Down, Nudge Shadow Left, Nudge Shadow Right), se poate comuta între umbrit/neumbrit (butonul Shadow On/Off) si se poate alege o culoare a umbrei prin lista Shadow Color (similarã celorlalte unelte de colorare).

Formatarea unui obiect desenat

Pentru a format un obiect trebuie

        selectat obiectul si

        comanda AutoShape din meniul Format

sau

        comanda Format AutoShape din meniul contextual.

Ca urmare a comenzii se afiseazã dialogul Format AutoShape care cuprinde cinci fise, descrise în continuare.

Fisa Colors and Lines (dialogul Format AutoShape)

Contine trei grupuri, corespunzãtoare unor unelte de pe bara Drawing: Fill, Line, Arrows, care permit stabilirea atributelor de linii, sãgeti si de umplere a formelor închise.

Fisa Size (dialogul Format AutoShape)

În grupul Size and rotate se stabilesc atributele de înãltime (Height), lãtime (Width) precum si numãrul de grade cu care se roteste desenul (Rotate).

Grupul Scale permite stabilirea unor dimensiuni proprii (deformând figura) în Height si Width sau, marcând boxa de control Lock aspect ratio, nedeformând figura (stabilirea unei dimensiuni duce la calcularea automatã a celeilalte).

Grupul Original size dã dimensiunile originale ale imaginii, dimensiuni care pot fi restaurate prin butonul Reset.

Fisa Position (dialogul Format AutoShape)

Grupul Position on page stabileste pozitia figurii pe paginã prin

        raportare la coloanã, paginã sau margine (Column, Page, Margin) pentru pozitia orizontalã (Horizontal),

        raportare la paragraf, margine sau paginã (Paragraph, Margin, Page) pentru pozitia verticalã (Vertical).

Aceste controale sunt acoperite de tragerea figurii pe document, dar sunt importante atunci când anumite figuri se pozitioneazã în aceleasi pozitii pe pagini diferite si când este dificilã o pozitionare exactã prin dragare.

Grupul de boxe de control care existã pe fisã au influentã asupra modului în care este legatã imaginea de textul documentului. Pentru început trebuie înteles cã fiecare obiect de desen inserat în document este ancorat de un paragraf. Prin comanda Options din meniul Tools, fisa View, se poate marca caseta de control Object anchors pentru a afisa ancora obiectului atunci când obiectul este selectat. Aceasta este reprezentatã grafic prin  lângã paragraful de ancorare.

Pentru ca obiectul formatat sã se deplaseze în document o datã cu textul unde este ancorat, se va marca boxa de control Move object with text.

Pentru ca obiectul formatat sã aparã pe aceeasi paginã cu textul de ancorare se va marca boxa Lock anchor.

În cazul când este activã boxa de control Float over text (activã pentru fotografii inserate în document), marcarea ei produce fixarea imaginii în text, similarã unui caracter.

Fisa Wrapping (dialogul Format AutoShape)

În aceastã fisã se stabileste modul cum se aliniazã obiectul desenat fatã de textul din document.

În Wrapping style se alege modul de defilare a textului în jurul desenului, alegerea este facilitatã de prezentarea stilurilor disponibile prin mici imagini. În Distance from text se precizeazã distantele dintre desen si textul înconjurãtor.

 Fisa Text Box (dialogul Format AutoShape)

În aceastã fisã se stabilesc limitele interne ale unei boxe de text, distantele lãsate între chenarul casetei si textul interior. Atributele din Internal margin sunt Left (stânga), Right (dreapta), Top (sus), Bottom (jos).

Alte transformãri

În aceastã sectiune se discutã subiecte cum ar fi:

        gruparea obiectelor

        ordinea Z

        grila suport

        alinierea obiectelor s.a.

Gruparea obiectelor

Se selecteazã obiectele manual (Shift + click) sau cu unealta Select Objects de pe bara Drawing. Pentru a grupa obiectele selectate se dã comanda Group din meniul afisat prin Draw de pe bara Drawing sau din meniul contextual.

Obiectele grupate devin un singur obiect, selectat ca un obiect etc. Dacã se doreste editarea unei componente se va sparge obiectul în componente prin comanda Ungroup, datã când gruparea este selectatã. Comanda se gãseste în aceleasi meniuri cu group.

Dupã editarea componentelor, se poate reface grupul prin comanda Regroup.

Ordinea Z

Deoarece dimensiunile ecranului sunt interpretate ca axele X si Y, ordinea în profunzime este notatã drept ordinea Z.

Obiectele pot fi asezate unele peste altele, total sau partial. Datoritã culorilor sau lipsei de transparentã, se vor vedea doar portiunile neacoperite de alte obiecte. Acest fapt necesitã modificarea sau stabilirea exactã a ordinii Z, pentru ca imaginea finalã sã fie cea doritã.

Considerând cã obiectele formeazã o stivã, mutarea unui obiect în stivã se efectueazã prin

        selectarea obiectului

        comanda Order din meniul afisat prin Draw de pe bara Drawing sau din meniul contextual. În meniul afisat, comenzile sunt

·         Bring to Front, Send to Back pentru mutarea obiectului selectat în fata stivei sau, respectiv, în spatele stivei.

·         Bring Forward, Send Backward pentru mutarea obiectului cu o pozitie în stivã înainte (spre privitor), sau înapoi.

·         Bring in Front of Text, Send Behind Text pentru mutarea desenului în fata textului principal al documentului sau, respectiv, în spatele textului. În primul caz se poate ca textul sã nu se vadã, de interes fiind si boxa de control Semitransparent din fisa Colors and Lines, dialogul Format AutoShapes.

Grila

Grila de desen este o retea de linii, invzibile pe ecran, utilizatã de Word pentru alinierea obiectelor desenate. La orice deplasare/repozitionare a obiectelor pe ecran, acestea sunt aliniate automat la cel mai apropiat nod al retelei.

Caracteristicile grilei

Precizia pozitionãrii obiectelor este, prin urmare, dependentã de finetea retelei, de cât de dese sunt liniile grilei. În mod implicit, spatierea este de 0,1 inch iar punctul de start (punctul din stânga sus) este situat în pozitia 0 a riglei orizontale (coltul de stânga sus al paginii). Atât pasul grilei cât si originea pot fi modificate prin:

        se actioneazã Draw de pe bara Drawing;

        în zonele Horizontal spacing si Vertical spacing se trec noile valori ale distantelor dintre liniile grilei pe orizontalã si, respectiv, verticalã;

        în Horizontal origin si Vertical origin se specificã pozitia originii grilei, prin distantele fatã de marginea din stânga si, respectiv, marginea de sus a foii de hârtie.

Alinierea la grilã

Pentru a inhiba alinierea la grilã, se anuleazã marcajul boxei de control Snap to grid (marcatã în mod implicit).

Se marcheazã Snap to shapes pentru alinierea obiectelor la liniile grilei care sunt aliniate cu marginile orizontale si verticale ale formelor (AutoShapes).

Alinierea obiectelor

În afara alinierii la grilã, care functioneazã potrivit prezentãrii precedente, obiectele pot fi aliniate de cãtre Word atât relativ unele la altele, cât si relativ la paginã.

Comanda de aliniere este accesatã prin

        Draw de pe bara Drawing,

        comanda Align or Distribute.

Pentru a realiza alinierea unor obiecte, acestea se selecteazã si se dã comanda Align or Distribute. Din meniul afisat se alege

        Align Left, Align Center, Align Right pentru situatia în care obiectele sunt asezate pe verticalã si se aliniazã, respectiv, în stânga, central sau în dreapta paginii.

        Align Top, Align Middle, Align Bottom pentru situatia în care obiectele sunt asezate pe orizontalã si se aliniazã, respectiv, dupã marginile de sus, dupã liniile mediane, sau dupã marginile de jos ale obiectelor selectate.

        Distribute Horizontally, Distribute Vertically pentru ca obiectele sã se distribuie uniform pe orizontalã sau pe verticalã. Aceastã repartitie se efectueazã, implicit, între obiectele extreme (pe orizontalã sau pe verticalã). Pentru ca distribuirea sã se efectueze uniform pe paginã, se deschide meniul Draw, comanda Align or Distribute, de douã ori: – o datã pentru a marca optiunea Relative to Page; – a doua oarã pentru a alege distribuirea pe orizontalã sau pe verticalã.

Observatie. Dacã este marcatã optiunea Relative to Page, atunci toate alinierile sunt relative la paginã (de exemplu Align to Middle aliniazã obiectele la mijlocul paginii etc).

Rotirea obiectelor

Rotirea obiectelor se poate efectua în mod liber, în planul ecranului, sau prin simetrizare orizontalã sau verticalã.

Pentru a efectua operatiunea:

        se selecteazã obiectul. O selectie multiplã aplicã fiecãrui obiect rotirea. Pentru a pãstra relatiile interobiecte, acestea se vor grupa.

        Se dã comanda Draw de pa bara Drawing.

        Se alege comanda Rotate or Flip, din care

·         Free Rotate este identic uneltei sinonime de pe bara Drawing.

·         Rotate Left, Rotate Right produc, respectiv, o rotire spre stânga sau spre dreapta cu 90ş.

·         Flip Horizontal, Flip Vertical produc, respectiv, rãsturnarea obiectului fatã de o axã verticalã sau fatã de o axã orizontalã. Dacã forma are atasat text, acesta nu este simetrizat.

Atasarea unui text la o formã

Orice formã, obtinutã prin meniul AutoShapes, poate avea atasat text. Exceptiile sunt formele de tip Line sau Freeform care nu pot avea text atasat.

Pentru a insera sau edita textul atasat

        se selecteazã forma

        din meniul contextual se alege comanda Add Text. Dacã forma are deja atasat text, comanda este Edit Text.

        se introduce textul

        se terminã prin click în document sau pe conturul formei.

Imagini

Prin imagine întelegem o figurã realizatã într-o altã aplicatie sau obtinutã prin scanare. O imagine existã sub forma unui fisier format de utilizator sau existent în colectia Clip Art a mediului Microsoft Office.

Trebuie sã se facã distinctie între o imagine inseratã ca un obiect OLE (care se editeazã în aplicatia de bazã) si imaginile scufundate ca obiecte de desen (pentru care se pot efectua anumite editãri în Word). Imaginile se pot grupa cu obiecte desenate pentru a fi plasate unitar.

Inserarea unei imagini

Inserarea unei imagini se realizeazã prin comanda Picture din meniul Insert. Se afiseazã un meniu, reprezentat în figura alãturatã, din care se poate selecta tipul imaginii care se insereazã.ca un obiect de  desen.

Clip Art – se deschide dialogul Clip Gallery, o colectie de fisiere multimedia din Microsoft Office, din care se poate selecta imaginea doritã.

From File – se deschide dialogul Insert Picture, asemãnãtor dialogului Open, prin care se alege fisierul imaginii care se insereazã.

AutoShapes – deschide bara de unelte AutoShapes, identicã uneltei AutoShapes de pe bara Drawing.

WordArt – deschide dialogul WordArt Gallery.

From Scanner – se insereazã o imagine scanatã (dacã este disponibil un scanner).

Chart – se insereazã o diagramã (grafic). Explicatii suplimentare sunt date într-o sectiune separatã.

Locul unei imagini

O imagine este inseratã, în mod implicit, pe stratul (layer-ul) de desen. Se poate considera, de altfel, cã fiecare imagine are un layer propriu, care constituie o stivã gestionatã prin procedura de ordine pe Z.

Dacã se doreste ca imaginea sã fie inseratã în text la punctul de insertie – imagine inline – atunci se va demarca boxa de control Float over text (vezi dialogul Format Picture, fisa Position). Prin marcarea acestui control se poate efectua o pozitionare mai bunã a imaginii inserate (ea se pozitioneazã pe alt layer, independent de text).

Editarea unei imagini

Modificarea atributelor imaginii se poate efectua prin

        selectarea imaginii prin click pe imagine;

        comanda Picture din meniul Format sau Format Picture din meniul contextual.

Dialogul Format Picture afisat este similar dialogului Format AutoShapes, prezentat pe larg la desene Word. Unele optiuni sunt însã inhibate (fiind specifice doar formelor), altele sunt activate doar pentru imagini. Din aceastã cauzã prezentãm doar fisa Picture (pentru celelalte nu existã probleme deosebite de adaptare).

Fisa Picture (dialogul Format Picture)

Prin controalele aceste fise se pot stabili tãieturi laterale ale imaginii (nu redimensionãri în sensul scalãrii imaginii, care se realizeazã în fisa Size) si proprietãti de strãlucire si contrast.

În grupul Crop from se pot indica dimensiunile pãrtilor laterale care se taie din imagine. Este important de stiut cã se poate reveni oricând la imaginea originalã.

În grupul Image Control se stabilesc atributele vizuale ale imaginii:

        Color permite stabilirea culorii Automatic (culorile originale), Grayscale (tonuri de gri, utilã pentru imprimarea alb-negru a imaginilor colorate), Black & White (alb-negru), Watermark (stilul care permite plasarea unei imagini ca un filigran).

        Brightness permite stabilirea strãlucirii imaginii pe o scalã 0%–100%

        Contrast permite stabilirea contrastului pe scala 0%–100%.

Aceste atribute pot fi controlate si din bara de unelte Picture, vizibilã din Toolbars sau prin comanda Show Picture Toolbar din meniul contextual.

Comanda Edit

Accesibilã din meniul contextual al imaginii (Edit Picture) sau din meniul Edit (Picture Object), comanda deschide imaginea într-o fereastrã separatã, ceea ce permite o editare mai bunã prin aceea cã nu se interactioneazã la fiecare pas cu textul înconjurãtor.

Diagrame

Printr-o diagramã (chart) întelegem o reprezentare graficã a unui tabel de date. Se poate utiliza si termenul de grafic, dar acesta este asociat, de obicei diagramelor care reprezintã functii matematice.

Modulul de reprezentãri grafice din Microsoft Office este foarte complex si este studiat mai complet la Microsoft Excel. Reprezentãrile disponibile în Word sunt discutate doar în liniile generale.

O diagramã este formatã din douã entitãti:

        tabelul de date (datasheet) si

        reprezentarea graficã propriu-zisã.

Între cele douã entitãti este o relatie de reciprocitate, în sensul cã ansamblul rãmâne mereu consistent (datele din tabel corespund mereu reprezentãrii).

O diagramã este inseratã într-un document Word ca un obiect scufundat (obiect OLE). Editarea lui nu se efectueazã în Word, ci în aplicatia Microsoft Graph, care este deschisã la crearea si la modificarea unui diagrame.

Inserarea unei diagrame

Inserarea unei diagrame trebuie sã se porneascã aplicatia Microsoft Graph si sã se defineascã datele care se reprezintã.

Pornirea aplicatiei se face prin

        comanda Object din meniul Insert, alegerea fisei Create New,

        în boxa Object type se alege Microsoft Graph 97,

        se marcheazã boxa Float over text dacã inserarea diagramei se efectueazã în stratul de desen

        click OK.

Ca efect a secventei anterioare se operatiuni, în document se insereazã o diagramã standard si se afiseazã foaia de date într-o fereastrã separatã. Organizarea acesteia este de tip foaie de calcul (coloane si linii de celule) si introducerea datelor se efectueazã în mod uzual:

        click într-o celulã,

        tastarea/editarea datelor,

        este recomandat ca prima linie sã continã denumirile seriilor de date iar prima coloanã denumirile valorilor (în mare vorbind),

        datele introduse sunt reflectate în diagrama afisatã.

Este de remarcat cã bara de meniu afisatã este bara specificã aplicatiei Graph.

La terminarea introducerii datelor, se efectueazã click în documentul Word, se închide foaia de date, meniul revine la configurarea Word.

Editarea unei diagrame

Prin click pe o diagramã inseratã, aceasta este selectatã, moment în care poate fi formatatã ca un obiect desenat, poate fi pozitionatã etc.

Prin dublu-click se intrã în editarea diagramei, fapt vizualizat prin aparitia foii de date. Pentru a modifica diagrama, fãrã date, se executã un click pe diagramã. În continuare se pot utiliza comenzile din meniuri (specifice diagramelor) sau comenzile din meniul contextual.

Prin click se observã cã în diagramã se pot selecta

        zona diagramei (fondul pe care sunt desenate toate componentele diagramei)

        zona de desen (diagrama propriu-zisã)

        legenda

        axele

        seriile de date

        etc.

În meniul contextual, prima comandã este cea de formatare a obiectului selectat în diagramã, celelalte privesc diagrama în ansamblu. Un exemplu de meniu contextual este cel alãturat, când este selectatã zonã de desen (Plot Area) a diagramei

Format … – se deschide dialogul corespunzãtor obiectului selectat în diagramã.

Chart Type – se alege tipul de diagramã (bare, coloane, clãtitã, gogoasã etc.) adecvat datelor care se reprezintã

Chart Options – se stabilesc atributele generale ale graficului

3-D View – se alege un punct de vedere, pentru diagramele reprezentate 3-D, de unde sunt vizibile amãnuntele importante.

Datasheet – activeazã foaia de date

Clear – sterge elementul selectat.

Reprezentarea datelor dintr-un tabel Word

Atunci când datele existã într-un tabel Word, din documentul unde se insereazã diagrama, se urmeazã traseul:

        se completeazã tabelul, urmãrind ca prima linie si prima coloanã sã continã denumirile necesare (dacã este cazul)

        se selecteazã tabelul (prin comanda Select Table din meniul Table)

        se insereazã un obiect chart prin procedura uzualã: meniul Insert Object – fisa Create New – selectare Microsoft Graph 97 în boxa Object type.

Diagrama obtinutã nu este legatã de tabel, în sensul cã modificarea datelor din tabel nu se reflectã automat în diagramã. Pentru a realiza actualizarea datelor reprezentate, trebuie ca modificãrile sã fie aduse si datelor din foaia de date a diagramei. Pentru aceasta

        se selecteazã tabelul

        se copie (CTRL+C) sau Copy (din meniul Edit)

        se intrã în editarea diagramei (click dublu)

        în foaia de date se efectueazã Paste pentru a aduce datele noi. Diagrama va reflecta astfel ultimele valori ale tabelului.